ក្រុមផលិតកម្ម
Mar 3,2020.
នាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យនិងត្រួតពិនិត្យគុណភាពរបស់ម្ចាស់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃដំណើរការផលិតកម្មនីមួយៗ
ទុកសារមួយ
ទុកសារមួយ
ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ផលិតផលរបស់យើងហើយចង់ដឹងព័ត៌មានលំអិតសូមទុកសារនៅទីនេះយើងនឹងឆ្លើយតបអ្នកវិញតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

ផ្ទះ

ផលិតផល

ដំណឹង

ទំនាក់ទំនង