ក្រុមទីផ្សារ
Mar 3,2020.
ការយល់ដឹងarketing, សេវាកម្មដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ 15 ឆ្នាំ
ទុកសារមួយ
ទុកសារមួយ
ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ផលិតផលរបស់យើងហើយចង់ដឹងព័ត៌មានលំអិតសូមទុកសារនៅទីនេះយើងនឹងឆ្លើយតបអ្នកវិញតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

ផ្ទះ

ផលិតផល

ដំណឹង

ទំនាក់ទំនង